Lý thuyết về suy niệm, cầu nguyện theo Thánh Inhaxiô (Dòng Tên)