Từ điển thành ngữ, điển tích trong văn học Việt Nam