Văn học Anh - Mỹ. Văn học Anh thời kỳ lãng mạn, 1800- 1837