Thần thoại Tôn Giáo, các lớp chung về Tôn Giáo và các ngành thế tục khác