Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh