Giáo dân trong Hội Thánh
Tác giả: Felipe Gómez (Ngô Minh)
Ký hiệu tác giả: GO-F
DDC: 262.15 - Giáo dân trong Giáo Hội Học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0021776
Nhà Xuất bản: Antôn & Đuốc sáng
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0027362
Nhà Xuất bản: Antôn & Đuốc sáng
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064681
Nhà Xuất bản: Antôn & đuốc sáng
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087868
Nhà Xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có