Giải đáp các vấn nạn về phụng vụ theo các văn kiện của Giáo hội - T.1
Tác giả: Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T.1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036123
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036124
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083253
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088088
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có