Giáo lý năm đức tin -(2012-2013)
Tác giả: Giáo
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2013
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0044176
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 70
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064111
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 72
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064154
Nhà Xuất bản: Gp Huế
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 72
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0073677
Nhà Xuất bản: Gp Huế
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 71
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081648
Nhà Xuất bản: Gp Huế
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 71
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có