Jugement Pratique et Jugement Spéculatif chez l'Écrivain inspiré
Tác giả: Albert Desroches
DDC: 160 - Luận lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081240
Nhà Xuất bản: Éditions de L'université D'Ottawa
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 22
Số trang: 148
Tình trạng: Hiện có