Philosophische Texte Und Studien
Tác giả: Erkennen Und Leben
DDC: 193 - Triết học hiện đại ở Đức
Ngôn ngữ: Đức
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081241
Nhà Xuất bản: Georg Olms Verlag
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 267
Tình trạng: Hiện có