Asia - A Natural History
Tác giả: Pierre Pfeffer
DDC: 910.145 - Chuyên đề địa lý và du hành Châu Á
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081256
Nhà Xuất bản: Random House, New York
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 27
Số trang: 293
Tình trạng: Hiện có