Sức mạnh của ơn gọi - Đời sống thánh hiến ngày nay
Tác giả: Đức Giáo Hoàng Phanxicô
DDC: 253.07 - Đào tạo tu sĩ, đời sống mục vụ và công tác mục vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081612
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 125
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081639
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 125
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081640
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 125
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có