Huynh đoàn giáo dân Đaminh Việt Nam - Thông tin - 02/2019: Phong tục tập quán và Tôn Giáo
Tác giả: Huynh Đoàn
DDC: 255.22 - Giáo đoàn và dòng tu
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/Th2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081642
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 40
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có