Huynh đoàn giáo dân Đaminh Việt Nam - Thông tin - 03/2019: Cầu nguyện - Sám hối - Chia sẻ
Tác giả: Huynh Đoàn
DDC: 255.22 - Giáo đoàn và dòng tu
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/Th3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081643
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 31
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có