Chấm nối chấm… Suy niệm Tin Mừng hằng ngày - Năm A: 2019-2020
Tác giả: Học Viện Đaminh
Ký hiệu tác giả: HO-D
DDC: 252.64 - Bài giảng, bài giảng cho lễ hiện xuống và sau lễ hiện xuống ( Mùa Thường niên)
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/Năm A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082590
Nhà Xuất bản: Văn Hoá - Văn Nghệ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 423
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082591
Nhà Xuất bản: Văn Hoá - Văn Nghệ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 423
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có