Đắc nhân tâm - Thuật ứng xử và thu phục lòng người
Phụ đề: Truyện Giáo dục nhân cách
Tác giả: Chiêm Trúc
Ký hiệu tác giả: CH-T
DDC: 155.230 61 - Truyện giáo dục nhân cách theo Đông Phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008596
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087861
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có