How To Report And Write the News
Tác giả: Laurence R. Campbell
DDC: 420 - Tiếng Anh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085249
Nhà Xuất bản: prentice - hall, inc
Năm Xuất bản: 1961
Khổ sách: 22
Số trang: 259
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có