In Defence Of Globalization
Tác giả: Jagdish Bhagwati
DDC: 327 - Quan hệ quốc tế, Từ ngữ - khái niệm
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085250
Nhà Xuất bản: Oxford University Pres
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 308
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có