Algèbre Et Trigonométrie
Tác giả: Nhóm biên soạn
DDC: 510.1 - Triết lý và lý thuyết về Toán Học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085266
Nhà Xuất bản: Ligel
Năm Xuất bản: 1945
Khổ sách: 22
Số trang: 330
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có