Tales From Many Lands - Truyện kể từ nhiều miền
Tác giả: Anita Stern
Ký hiệu tác giả: ST-A
DDC: 420 - Tiếng Anh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087643
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có