Nguỵ Võ Đế Tào Tháo
Tác giả: Hàn Chung Lượng
Ký hiệu tác giả: HA-L
DDC: 895.13 - Văn học Trung Quốc, truyện, tiểu thuyết lịch sử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087716
Nhà Xuất bản: Thời đại
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 22
Số trang: 934
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có