Huấn giáo phục vụ cho công cuộctân phúc âm hóa để thông truyền đức tin
Tác giả: Huấn giáo
Ký hiệu tác giả: HUA
DDC: 262.001 7 - Giáo hội học, canh tân giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088097
Nhà Xuất bản: UB Giáo Lý Đức Tin
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có