Công giáo Việt Nam sau quá trình 50 năm 1945 - 1995
Tác giả: Trương Bá Cần
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 270.095 97 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010001
Nhà Xuất bản: Công giáo và dân tộc
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 24
Số trang: 511
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0065153
Nhà Xuất bản: Công giáo và dân tộc
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 24
Số trang: 511
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087638
Nhà Xuất bản: Công giáo và dân tộc
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 24
Số trang: 512
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có