À Tous les fidèles en marche vers le troisìeme millénaire
Tác giả: Jean- Paul II
Ký hiệu Tác giả: JE-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001173
Nhà Xuất bản: Centurion
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích