Quaestiones canonicae de iure reliciosorum - vol I
Tác giả: S. Goyeneche C. M. F
Ký hiệu Tác giả: GO-S
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001222
Nhà Xuất bản: Madrid
Năm Xuất bản: 1954
Khổ sách: 22
Số trang: 536
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích