Quaestiones Cononicae de Jure Religiosorum - 2
Tác giả: S. Goyeneche C. M. F
Ký hiệu Tác giả: GO-S
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001223
Nhà Xuất bản: M. D'Auria Editore Pontificio
Năm Xuất bản: 1955
Khổ sách: 20
Số trang: 496
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích