Cretion rediscovered - Evolution and the importance of the Origins debate
Tác giả: Gerard J. Keane
DDC: 233.11 - Chuyên đề về sáng tạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013937
Nhà Xuất bản: Tan Books
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 22
Số trang: 397
Tình trạng: Hiện có