Chính thống giáo tại Liên Xô
Tác giả: Nguyễn Khảm
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001234
Nhà Xuất bản: UBĐKCG Yêu nước VN TPHCM
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 59
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích