Normae generales Juris Canonici - Volumen Primum
Tác giả: Dr. Gommarus Michiels O.F
Ký hiệu Tác giả: MI-G
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001247
Nhà Xuất bản: Typis Societatis S.Joannis Evang
Năm Xuất bản: 1949
Khổ sách: 22
Số trang: 705
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích