Linh mục thiên niên kỷ mới - Văn kiện hội nghị Séoul về đào tạo linh mục
Tác giả: LINH
Ký hiệu Tác giả: LIN
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001262
Nhà Xuất bản: Đại Chủng viện Xuân Bích Huế
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 213
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088126
Nhà Xuất bản: Đại Chủng viện Xuân Bích Huế
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 213
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích