The singles Almanac
Tác giả: Jeffery Ullman
Ký hiệu Tác giả: UL-J
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015109
Nhà Xuất bản: World Almanac
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 25
Số trang: 210
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích