Handbook for liturgical studies - T.3: The Eucharist
Tác giả: Handbook for Liturgical, Anscar J. Chupungco
Ký hiệu Tác giả: LITU
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T.3/1999
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017866
Nhà Xuất bản: A Pueblo Book
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 22
Số trang: 372
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích