Sacrae romanae rotae decisiones seu sententiae - XXXIX
Tác giả: Sacrae
Ký hiệu Tác giả: SAC
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000163
Nhà Xuất bản: Typis Polyglottis Vaticanis
Năm Xuất bản: 1947
Khổ sách: 24
Số trang: 658
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Principes d'anthropologie politique chez saint Thomas d'Aquin5
Le Père en sa relation constitutive au Fils selon saint Thomas d'Aquin47
Les définitions du verum chez Thomas d'Aquin73
Sacramentum Mediatoris: L'Église comme sacrement de l'unité chez Isaac de l'Étoile91
Philosophie135
Théologie152
Divers172