Tông thư phẩm giá phụ nữ
Tác giả: ĐGH Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000246
Nhà Xuất bản: ĐGH Gioan Paul II
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064943
Nhà Xuất bản: ĐGH Gioan Paul II
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0080097
Nhà Xuất bản: ĐGH Gioan Paul II
Khổ sách: 20
Số trang: 91
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Collégialité des évêques et communion des Églises dans la réception de Vatican II 545
Sur le "deisme" de Lamartine 569
Le Logos chez Origène 587
Bulletin d'islamologie et d'études arabes 613
Bulletin de théologie. Théologie de la creation 651
Recension des revues 666
Notices bibliographiques 695
Tables annuelles (tome 75,1991) 696