Annonce de Jésus-Christ
Tác giả: Jean- Claude Barreau
Ký hiệu Tác giả: BA-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036857
Nhà Xuất bản: Editions du Seuil
Năm Xuất bản: 1964
Khổ sách: 15
Số trang: 185
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích