Aux sources de la foi - 3: Image de Dieu
Tác giả: Philippe Béguerie
Ký hiệu Tác giả: BE-P
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036859
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 22
Số trang: 105
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích