Mission et Formation du prêtre
Tác giả: Cardinal J. Ratzinger
Ký hiệu Tác giả: RA-C
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000419