Guida Dell'Assemblea Cristiana - V7: Tempo Ordinario Dalla XXIII Domenica...
Tác giả: Thierry Maertens
DDC: 264.05 - Ấn phẩm định kỳ về phụng vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Ý
Tập số: GUDE-V7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0059335
Nhà Xuất bản: Elle Di Ci - Torino-Leumann
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Tình trạng: Hiện có