Chia sẻ - 3: Huấn luyện tu sĩ ngày nay
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1994/S3
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000678
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 108
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0001396
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 108
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0066841
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 108
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0066894
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 108
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067346
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 108
Tình trạng: Hiện có