Encyclical Letter of Paul VI - Paths of the Church Eccleslam Suam
Tác giả: Paul VI
Ký hiệu Tác giả: PA-
DDC: 262.91 - Luật pháp giáo hội, kỷ luật giáo hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0080701
Nhà Xuất bản: Pauline Books
Khổ sách: 17
Số trang: 60
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích