The Fathers of the Church - An Introduction to the First Christian Teachers
Tác giả: Mike Aquilina
Ký hiệu Tác giả: AQ-M
DDC: 270.188 - Tiểu sử và đời sống của các Giáo phụ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082964
Nhà Xuất bản: Liberia Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0086319
Nhà Xuất bản: Liberia Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích