Unita E Pluralismo Della Vocazione Cristiana
Tác giả: Armando Bandera
Ký hiệu Tác giả: BA-A
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0085434
Nhà Xuất bản: Editrice Aàncora Milano
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 22
Số trang: 122
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích