Chấm nối chấm… Năm A: 2022-2023
Tác giả: Học Viện Đaminh
Ký hiệu Tác giả: HO-D
DDC: 252.64 - Bài giảng, bài giảng cho lễ hiện xuống và sau lễ hiện xuống ( Mùa Thường niên)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A/2022
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089253
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 423
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089254
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 431
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích