Các tác phẩm của tác giả Ghêran Nhicôlaêvich Machusin