Các tác phẩm của tác giả Phạm Công Thiện, chủ biên