The Mystical Body Of Jesus Christ Encyclical Letter of Pope Pius XII…
Tác giả: The Mystical
Ký hiệu Tác giả: MYS
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001242
Nhà Xuất bản: Catholic Truth Society
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 15
Số trang: 68
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích